Tư vấn quản trị nguồn nhân lực

Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ. Tư vấn xây dựng kế hoạch nhân sự/Chiến lược nhân sự. Xây dựng Chính sách lương/Quy chế lương/thỏa ước lao động tập thể...,

QUY TRÌNH - Tư vấn Quản trị nguồn nhân lực: 

  • Bước 1: 365hh tiếp nhận nhu cầu tư vấn từ doanh nghiệp
  • Bước 2: Chuyên gia của 365hh sẽ liên lạc trao đổi trực tiếp với đại diện doanh nghiệp
  • Bước 3: Thiết lập cuộc hẹn trực tiếp giữa đại diện doanh nghiệp và chuyên gia 365hh để đánh giá tình hình thực tế và nắm bắt nhu cầu tại doanh nghiệp
  • Bước 4: 365hh gửi đề xuất kế hoạch tư vấn và báo giá
  • Bước 5: Doanh nghiệp và 365hh ký hợp đồng tư vấn
  • Bước 6: Thực hiện dự án
  • Bước 7: Nghiệm thu theo từng giai đoạn
  • Bước 8: Kết thúc dự án và thanh lý hợp đồng