Cập nhật một số VB pháp luật v/v tính lương cho NLĐ nghỉ làm tránh dịch Covid- 19; Thay đổi trong thể thức trình bày văn bản...

Admin 365headhunt xin tổng hợp các Văn bản, chính sách luật lao động mới nhất Tháng 3/2020:

1.  Nghỉ làm tránh dịch Covid -19, lương người lao động tính thế nào?

2. Nghị định 30/2020/NĐ-CP về Thể thức và cách trình bày văn bản áp dụng từ 05/03/2020:

3. Thông tuyến Bảo hiểm y tế: trái tuyến vẫn được hưởng vẫn được hưởng 100% chi phí?

4. Chế độ ốm đau hưởng nguyên lương 2020: Điều kiện và mức hưởng